Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier leest u wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen bereiken.

Bereikt in 2022

• De leerling heeft met betrekking tot taakkaarten meer regie gekregen.
• Wij zijn in de bovenbouw gestart met een portfolio voor alle leerroutes.
• We hebben een nieuwe methode voor ­wereldoriëntatie aangeschaft.
• We hebben een stageboek voor de interne stages ontwikkeld.
• Het onderwijsaanbod voor leerlingen uit leerroute 5 is uitgebreid.
• We werken met de methode ‘Werken Aan’ voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, werknemersvaardigheden, Nederlands, Engels en rekenen. De methode geeft richting aan ons onderwijs.
• We zetten extra in op de ontwikkeling van ons team en blijven dit doen. We leren van elkaar en delen kennis en ervaring in werkgroepen, bovenschoolse kennisteams en vakgroepen.
• We hebben een mooie opzet gemaakt voor de stageroute Bes – Zes.
• We zijn trots op de behaalde resultaten.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

• We organiseren excursies.
• Wij zoeken passende uitstroomplekken voor beschut werk.
• We gaan samen met de leerlingen het schoolplein “vergroenen” en aanpassen.
• Enkele ruimtes worden ingericht met akoestische materialen om geluid te dempen.
• We organiseren lunches voor ouders en externen op de woensdagen.
• We geven doelgericht en samenhangend invulling aan ons onderwijsprogramma Burgerschap.
• We nodigen externen uit om ons onderwijs te versterken, bijvoorbeeld een muziekleraar, trainer supermarkt, bloemschikken.
• We willen inzetten op het verbreden en uitdragen van inclusiever onderwijs en gelijke kansen. Onze leerlingen verdienen een mooie toekomst.
• We willen onze leerlingenraad nog beter op de kaart zetten en onze leerlingen betrekken bij het onderwijs van de toekomst. Het is belangrijk om te erkennen dat elke generatie zijn eigen wereldbeeld heeft, ook onze jongeren.
• Doorontwikkeling van Kunst en Cultuur (CmK).