Ons onderwijs

Onze leerlingen krijgen vakken als Nederlandse taal en communicatie, rekenen, mens en maatschappij, creatieve vakken en sport. Daarnaast besteden we specifieke aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van onze leerlingen. Dit alles doen we met een aangepast onderwijsprogramma en methoden die afgestemd zijn op het niveau van de leerling en gericht op uitstroomprofiel dagbesteding of arbeid.

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.