Maatwerk

Soms hebben leerlingen een extra steuntje in de rug nodig of lopen ze vast op school. Wij helpen ze dan weer op weg met speciale aandacht, begeleiding en zorg die bij hen past.

LACCS

Leerlingen uit leerroute 1 en 2 met een ernstige meervoudige beperking begeleiden we op een speciale manier. Namelijk met behulp van de uitgangspunten van LACCS. Bij LACCS gaat het om vijf behoeften die ieder mens heeft: lichamelijk welbevinden, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. Voor een goed leven moet het op al deze gebieden goed zitten. Daar werken we samen hard aan. De LACCS-doelen zijn met elkaar in balans en een voorwaarde om tot leren te komen. Meer informatie over de LACCS-aanpak vindt u op onze website.

Speciaal onderwijs-zorgarrangement

Samen met zorgaanbieder Elver bieden we voor leerlingen van 12 tot 18 jaar op twee locaties een speciaal onderwijs-zorgarrangement. Binnen school hebben we de onderwijs-zorggroep (OZG) De Ziep en in Nieuw Wehl De Opmaat.

OZG De Ziep

De leerlingen die in De Ziep geplaatst worden vragen om een andere vorm van onderwijs en zorg. Het creëren van een veilige omgeving staat voorop omdat leerlingen vaak niet in staat zijn om zelf hun omgeving te overzien en te begrijpen. We zoeken naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning, zowel fysiek als cognitief en praktisch. We willen de leerling stimuleren en manieren vinden om verder tot ontwikkeling te komen. Hierbij vormen de domeinen lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding (LACCS) de basis.

Nevenvestiging OZG De Opmaat

De leerlingen die geplaatst worden binnen de OZG De Opmaat hebben een (tijdelijke) leerplicht­ontheffing, zijn uitgevallen in het onderwijs of dreigen uit te vallen. Deze leerlingen kunnen we binnen een gewone schoolset-ting geen passend onderwijs bieden, de schoolomgeving is té dynamisch. Zij krijgen onderwijs en zorg op maat in een kleine en veilige setting in Nieuw Wehl. We houden samen met ouders nauw contact met de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband.

Aanmelding verloopt via De Ziep. De Commissie voor de Begeleiding bepaalt op welke locatie de leerling geplaatst gaat worden. Op school krijgt u meer informatie over de toelaatbaarheidsverklaring. De verklaring is een voorwaarde om geplaatst te worden op de onderwijszorggroepen en een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz-indicatie is ook nodig voor beide onderwijszorgarrangementen