Leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. En ze adviseren ons bij wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

De Ziep heeft een leerlingenraad met vertegenwoordigers uit een aantal groepen. De raad denkt na over wat er anders of beter kan op onze school. De leerlingen bespreken met de directeur of een teamlid onderwerpen die zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over de schoolreis, activiteiten of over de schoolregels.

Onderzoek leerklimaat

Elk jaar nemen we deel aan een onderzoek naar het leer- en werkklimaat binnen onze school. Zo ontdekken we hoe leerlingen het leerklimaat op school en in de klas ervaren.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraren het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers een kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte

• Via onze eigen schoolwebsite. Je vindt hier belangrijke data, de nieuwsbrief en actuele thema’s en activiteiten. Ook plaatsen we veel foto’s van activiteiten en gebeurtenissen. Bezoek regelmatig de website. Dan blijf je op de hoogte.
• Via de digitale nieuwsbrief.

Oudergesprekken

Minimaal drie keer per jaar nodigen we je met je zoon of dochter uit voor een gesprek op school. Dan bespreken we hoe het gaat met je kind. In september praten we over het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). En in februari en juni gaan we samen in gesprek over de vorderingen. Daarnaast zijn er ook nog oudergesprekken over bijvoorbeeld stage en uitstroom. Natuurlijk kun je tussentijds ook altijd een gesprek aanvragen.

Ouderavonden

Ouders en leerlingen die zich voor het nieuwe schooljaar willen aanmelden, nodigen we uit op de informatieavond in december. Ouders krijgen op die avond informatie over ons onderwijs en hoe de aanmeldprocedure verloopt. Daarnaast organiseren we jaarlijks een algemene ouderavond. Daar informeren we je over de actuele ­ontwikkelingen binnen de school of over een onderwijskundig onderwerp. Soms organiseren we ook een thema-ouderavond met onderwerpen die bij veel leerlingen en ouders leven. Bijvoorbeeld seksuele ontwikkeling of de Participatiewet.

Naast de algemene ouderavond, houdt de leiding van de groep aan het begin van het jaar een groeps-­ouderavond in september. Hier krijg je uitleg over het rooster, de vakken en het onderwijs. De data van de ouderavonden lees je in de nieuwsbrief.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement of stuur een e-mail naar mr@deziep.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr

Wat doet de MR ?