Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vakanties & vrije dagen

Jaarplanning 2018-2019

Eerste lesdag Ma. 20-08-2018
Studiedag Ma. 17-09-2018
Herfstvakantie Ma. 15-10-2018 t/m Vr. 19-10-2018
Studiedag Do. 15-11-2018
Kerstvakantie Ma. 24-12-2018 t/m Vr. 04-01-2019
Studiedag Wo. 30-01-2019
Voorjaarvakantie Ma. 04-03-2019 t/m Vr. 08-03-2019
Studiedag Di. 02-04-2019
Goede vrijdag vr. 19-04-2019
Pasen Ma. 22-04-2019
Meivakantie (incl Koningsdag)Ma. 29-04-2019 t/m Vr. 10-05-2019
Hemelvaart Do. 30-05-2019 t/m Vr. 31-05-2019
Pinksteren Ma. 10-06-2019
Zomervakantie Ma. 08-07-2019 t/m Vr. 16-08-2019

 

Studiedagen

De data van de studiedagen zijn in het rooster opgenomen. Zie voor een volledig overzicht: actueel>agenda>Vakantierooster schooljaar 2018-2019.
Alle leerlingen zijn vrij, behalve de leerlingen met een externe stage of een stage bij de gemeente Montferland. Zij gaan wel naar hun stageplek.

Onderwijsuren per jaar

Jongeren moeten minimaal 1.000 uren onderwijstijd per jaar volgen. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Verlofregelingen in bijzondere omstandigheden

Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder verlof krijgen. Dit geldt voor:
 
-familieomstandigheden;
-vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
-vakantie: wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen.
 
In alle gevallen moet u minimaal één week voor het verzuim een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van de school.

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen kinderen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar of het moment waarop uw zoon of dochter naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)