Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

financien

Ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij u een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden als Sinterklaas, kerst en carnaval. De ouderraad beheert de gelden en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 21,-. U bent niet verplicht de bijdrage te betalen. Wanneer u hiervan afziet, zal dat op geen enkele wijze consequenties hebben voor uw kind.

Bijdrage uitje

Ieder jaar organiseert het team een gezellig en sfeervol uitje voor de leerlingen. De afgelopen twee jaar zijn we met school naar de Efteling geweest. Als uw zoon of dochter gaat deelnemen, vragen wij u om een bijdrage. Zonder deze bijdrage kan hij niet mee en volgt hij die dag een aangepast onderwijsprogramma op school. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hier meer informatie over.

Excursies

Een excursie is een schoolactiviteit zonder een extra financiële bijdrage van ouders. Voor deelname aan een excursie vragen wij aan ouders geen aparte toestemming.

Zwemmen

Met ingang van schooljaar 2014-2015 zwemmen wij alleen nog met leerlingen die binnen een jaar diploma A kunnen halen.

Verzekering door school

Voor onze leerlingen hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan. De verzekering is van toepassing:
-tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het schoolterrein, vanaf één uur voor het begin van de schooltijd tot één uur na het einde van de schooltijd;
-tijdens de zwem- en gymlessen onder gediplomeerd toezicht;
-gedurende excursies, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel.
De schade geeft u zo spoedig mogelijk door bij de administratie van de school. Schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden. Voor leerlingen die op stage zijn, sluit de school een stageverzekering af.

Verzekering door ouders

De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering. Ook het dragen van een bril en/of hulpstukken is op eigen risico. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Het is belangrijk dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Schade

Als een leerling een eigendom van de school beschadigt, verhalen we de kosten op de ouders. Dit geldt ook voor boeken die we in bruikleen hebben gegeven.

Wajong

De meeste leerlingen komen vanaf 17 jaar in aanmerking voor een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten). Om voor een Wajong-uitkering in aanmerking te komen, moeten leerlingen zich uiterlijk dertien weken na het bereiken van de zeventienjarige leeftijd melden bij het UWV. De school zal u berichten en waar nodig ondersteunen bij de aanvraag. Jongeren die niet arbeidsongeschikt worden verklaard, krijgen ook te maken met de Wet werken naar vermogen. Vraag de stagecoördinator om meer informatie of kijk op de site van het Ministerie van Sociale Zaken: www.szw.nl.

Financieel

:

Help (nieuw venster)