Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Samenwerkingsverband

​Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs is een wet die ervoor moet zorgen dat leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs. Hiertoe zijn binnen de regio een of meerdere samenwerkingsverbanden opgericht. Voor de leerling betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking. Met het passend onderwijs komt het Regionaal Expertisecentrum (REC) dat leerlingen (her)indiceert per 1 augustus 2014 te vervallen. Voor meer actuele informatie over passend onderwijs kijkt u op www.passendonderwijs.nl.

Ondersteuningsplan

De belangrijkste taak is het maken van een ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken die alle scholen binnen het samenwerkingsverband met elkaar maken. De wet schrijft voor wat er in het ondersteuningsplan geregeld moet worden. In het ondersteuningsplan komt onder andere te staan hoe het toelatingsbeleid binnen het samenwerkingsverband is, hoe de toewijzing van extra ondersteuning wordt georganiseerd en welke visie het samenwerkingsverband heeft op passend onderwijs. Ook staat in het ondersteuningsplan welke basisondersteuning iedere school in de regio moet bieden, en hoe men ouders informeert over de werkwijze van het samenwerkingsverband en over de ondersteuning die ouders kunnen krijgen.

Toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs

Naast het opstellen van het ondersteuningsplan heeft het samenwerkingsverband passend onderwijs de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, vraagt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Om te beslissen over de toelating vraagt het samenwerkingsverband advies aan deskundigen. Op basis van dit advies beslist het samenwerkingsverband of de leerling toelaatbaar is tot het (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij hebben te maken met de samenwerkingsverbanden De Liemers, Doetinchem en Arnhem.
 
De Ziep maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Liemers.
Op de website van het samenwerkingsverband kunt u meer informatie over passend onderwijs en de toelaatbaarheidsverklaring vinden. www.swvdeliemers.nl

Samenwerking

:

Help (nieuw venster)