Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Dagbesteding

  • Het uitstroomprofiel Dagbesteding kent drie leerroutes en is voorzien van een breed onderwijsaanbod:

Leerroute 1: belevingsgerichte dagbesteding
Leerroute 2: taak- of activiteitengerichte dagbesteding
Leerroute 3: arbeidsmatige dagbesteding.

Het gaat hier om leerlingen, die niet in staat zijn zelfstandig op de arbeidsmarkt te participeren, ook niet op de beschermde arbeidsmarkt. Het onderwijs in dit uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagbesteding, die zo mogelijk arbeidsmatig worden ingevuld. Het is gericht op persoonlijkheidsvorming en sociale competenties en de redzaamheid van leerlingen in de toekomstige woon-, leef- en werksituatie. In dit uitstroomprofiel zijn stages niet verplicht, maar kunnen worden aangeboden.

Leerlingen uit leerroute 1 en 2 volgen wel interne stages op school. Zij oefenen praktische vaardigheden. Gezien hun hulpvraag en ondersteuningsbehoefte nemen zij niet deel aan externe stages.

Leerlingen in leerroute 3 volgen wel externe stages. We creëren een passende opbouw in de stage dat past bij de mogelijkheden en interesses van leerling.

Aanvragen dagbesteding

Om te kunnen werken binnen de dagbesteding heeft de leerling een indicatie nodig. Vanaf 1 januari 2015 kunt u voor deze indicatie terecht bij uw gemeente of bij het Centrum Indicatiecentrum Zorg (CIZ). Dit is afhankelijk van de zwaarte van de zorg. Binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt de ‘lichte zorg’ geregeld en de ‘zware zorg’ wordt met de Wet langdurige Zorg (WLZ) geregeld.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De indicatie wordt afgegeven in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of Persoons Gebonden Budget (PGB). Dat gaat over de manier waarop er voor de dagbesteding wordt betaald. Bij de Zorg In Natura gaat het geld direct naar de (zorg-) aanbieder van de dagbesteding. Vanuit de PGB betaalt de belanghebbende rechtstreeks vanuit een beschikbaar gesteld budget aan de (zorg-) aanbieder van de dagbesteding.
 
Handige sites zijn:

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Hierbij gaat het om leerlingen die intensieve zorg of toezicht nabij nodig hebben. Voor (intensief) begeleid wonen is bijvoorbeeld een WLZ nodig maar ook voor dagbesteding met intensieve begeleiding is dit het geval.
 
Handige sites zijn:

Aanvragen Wajong2015 (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)

De Wajong2015 is een uitkering voor jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 
Het aanvragen van een Wajong-uitkering is 1 januari 2015 alleen nog mogelijk als de leerling op jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft gekregen, waardoor hij of zij nu niet meer kunt werken. Als er volgens het UWV wel mogelijkheden zijn om te werken, komt de leerling niet meer in aanmerking voor Wajong.
 
Handige sites zijn:

Stage

:

Help (nieuw venster)