Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

18 jaar, en dan?

  • Tot uiterlijk 18 jaar kunnen leerlingen bij ons op school onderwijs volgen. Er zijn verschillende vormen van uitstroom mogelijk binnen dagcentra en het vrije bedrijf. In overleg met de leerling en zijn ouders brengt de stagebegeleider, de trajectbegeleider en de mentor een advies uit over de mogelijkheden. In het uitstroomtraject geven we ook informatie over aan te vragen indicaties en voorzieningen die nodig zijn voor de naschoolse periode.

Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen

Jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of op een entree-opleiding in het mbo kunnen vanaf een half jaar voor hun 18e verjaardag zelf een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij UWV. Dit doen zij met het formulier Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen op uwv.nl.
Als uit deze beoordeling blijkt dat de jongere arbeidsvermogen heeft, bekijken wij of hij een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Als hij die indicatie krijgt, dan wordt hij opgenomen in het doelgroepenregister. Heeft uw zoon/dochter  geen arbeidsvermogen meer? Dan kan hij misschien een Wajong-uitkering krijgen.
 
Ook als hij/zij geen recht heeft op een Wajong uitkering, is aanmelding raadzaam. Opname in het doelgroepenregister geeft uw zoon/dochter extra ondersteuningsmogelijkheden bij het vinden van een baan.
 
Website: www.uwv.nl

Tegemoetkoming scholier

Vanaf 18 jaar kun je een tegemoetkoming voor scholieren aanvragen.
De tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. De kinderbijslag vervalt dan.
 
De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kan men ook nog een aanvullende toelage krijgen.
 
Website: www.DUO.nl

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een financiële toeslag voor studenten met een beperking. De gedachte achter de individuele studietoeslag is dat deze studenten door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. Deze studenten kunnen een beroep doen op de gemeenten voor een studietoeslag.
 
Gemeenten zijn niet verplicht om een dergelijke toeslag toe te kennen. Alle Achterhoekse gemeenten hebben besloten om wel een individuele studietoeslag te kunnen toekennen. De vastgestelde hoogte voor de individuele studietoeslag bedraagt in 2015 in vrijwel alle Achterhoekse gemeenten €350,- per half jaar (dus €700 per jaar).
 
De student kan zelf een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Veel gemeenten hanteren hiervoor een aanvraagformulier individuele studietoeslag. Het formulier is op te vragen via de contactpersoon van de gemeente waarin de student woont.
 
Website: bij de eigen gemeente

Heffingskorting jonggehandicapten

Als de jongere een Wajong-uitkering ontvangt en of ondersteuning krijgt bij het vinden van werk volgens de wet Wajong, dan heeft de jongere bij de belastingopgave recht op de “Heffingskorting voor jonggehandicapten”. De Belastingdienst kan hier meer over vertellen.
 
Telefoonnummer: 0800 0543

Zorgverzekering en zorgtoeslag

Jongeren vanaf 18 jaar moeten zelf een zorgverzekering afsluiten. Zij zijn niet langer (mee)verzekerd via de zorgverzekering van ouders! Bij de Belastingdienst kan er zorgtoeslag aangevraagd worden.
 
Telefoonnummer: 0800 0543

Mentorschap, bewindvoering en curatorschap

Vanaf 18 jaar is iedereen volgens de wet bevoegd om zelf beslissingen te nemen. Voor velen van ons is dit geen probleem. Enkelen van ons zijn gebaat bij ondersteuning bij het nemen van persoonlijke en/of financiële beslissingen. Er zijn wettelijke maatregelen om deze ondersteuning wettelijk te regelen. Deze maatregelen heten mentorschap, bewindvoering en curatorschap. Bij de Rijksoverheid kan er, als daar behoefte aan is, informatie opgevraagd worden.
 

Stage

:

Help (nieuw venster)