Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Leerroutes

  • Iedere leerling is in een passende leerroute geplaatst. De leerroutes van De Ziep zijn gericht op de leerroutes 1,2,3, en 4 en voorzien van een breed onderwijsaanbod.

Leerroute en uitstroomprofiel

Aan de hand van het leerroutedocument(bevat alle leergebieden met doelen) en gestelde criteria wordt een leerling in een leerroute  met bijbehorend uitstroomprofiel geplaatst. Een uitstroomprofiel geeft de verwachting van ouders en school aan, waar de leerling later gaat werken. Belemmerende en/of positieve factoren kunnen een rol spelen bij de indeling. De leerroute wordt met ouders/verzorgers besproken. Het wordt jaarlijks bij iedere bespreking over het ontwikkelingsperspectief vastgelegd. Voor leraren biedt de indeling in een leerroute een kader voor de richting van het onderwijs.

Uitstroomprofiel DAGBESTEDING.
Leerroute 1:
Belevingsgerichte dagbesteding.
Leerroute 2:
Taakgerichte of activerende dagbesteding.
Leerroute 3:
Arbeidsmatige dagbesteding.
Criteria leerroute 1,2 en 3:
IQ.
Schoolse vaardigheden.
Communicatieve redzaamheid.
Zelfredzaamheid,Algemeen Dagelijkse Vaardigheden (ADL), mobiliteit.
Sociaal-emotionele redzaamheid.
Vaardigheden voorbereiding op dagbesteding en arbeid(Leren Leren).
 
 
Uitstroomprofiel WSW/VRIJE BEDRIJF
Leerroute hoog 3 en Leerroute 4:
Beschermende arbeid(WSW).
Regulier bedrijf zonder certificaten,diploma's.
Regulier bedrijf met landelijk erkende certificaten.
Criteria leerroute hoog 3 en Leerroute 4:
IQ.
Schoolse vaardigheden.
Communicatieve redzaamheid.
Zelfredzaamheid, Algemeen dagelijkse Vaardigheden(ADL), mobiliteit.
Sociaal-emotionele redzaamheid.
Vaardigheden voorbereiding op dagbesteding en arbeid(Leren Leren).

Ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectief is de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling  voor een bepaalde langere periode. Het is gebaseerd op het uiteindelijk verwachte uitstroomprofiel. Het ontwikkelingsperspectief vormt een belangrijk instrument om samen met de leerling en zijn ouders de ontwikkelingsmogelijkheden vast te stellen. Samen bepalen we welke begeleiding nodig en mogelijk is om het maximaal haalbare te realiseren.

Leerlijnen

Zowel in het speciaal-,  als in het voortgezet speciaal onderwijs zijn de leerlijnen van de CED-groep het uitgangspunt om volgens een doorgaande lijn te werken aan de kerndoelen van het ZML-onderwijs. De leerlijnen voorzien in een breed onderwijsaanbod en bereiden de leerlingen voor op de toekomst op het gebied van wonen, dagbesteding/werk en vrije tijd.
De niveau-indeling (twaalf niveaus) binnen de leerlijnen houdt rekening met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de leerlingen.
Door de leerlijnen kunnen leraren de ontwikkeling van de leerlingen beter volgen en hebben ze een leidraad om de doelen te behalen. Door het onderwijsaanbod te koppelen aan de leerlijnen, kunnen we betekenisvolle activiteiten aanbieden.

Leerroutes

:

Help (nieuw venster)