Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Introductiepagina

 • Goed onderwijs is ook veilig onderwijs. In een veilige omgeving en in een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling. Daarom besteedt onze school aandacht aan het verder ontwikkelen en borgen van de fysieke en sociale veiligheid. Een veilige school is een school waarin alle betrokkenen optimaal kunnen functioneren.
Onze school heeft hiervoor een schoolveiligheidsplan opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers realiseren. Daarnaast besteden we op school aandacht aan thema’s zoals pesten, alcohol en drugs.

Protocol

Om een veilig schoolklimaat te realiseren heeft het bevoegd gezag van onze school, De Onderwijsspecialisten, richtlijnen vastgelegd in het protocol Veilig op school. In dit protocol staat aangegeven wat wij van ons personeel en onze leerlingen verwachten in de omgang met elkaar. Ook is erin opgenomen hoe er gehandeld wordt bij grensoverschrijdend gedrag.
 
In het protocol komen leef-, gedrag- en schoolsituaties aan de orde zoals:
 • verbale agressie en intimidatie
 • fysieke agressie en intimidatie
 • vernieling
 • diefstal
 • seksuele intimidatie, seksueel misbruik/misdrijf
 • pesten (waaronder ook cyberpesten)
 • discriminatie
 • genotsmiddelen

Nix onder de 18

In het kader van veiligheid en gezond gedrag hebben we duidelijk stelling genomen over drugs, roken en alcohol, overeenkomstig de campagne Nix onder de 18. Het meenemen, gebruiken of verkopen van drugs of alcohol is binnen onze school ontoelaatbaar. Leerlingen van 18 of ouder in de bovenbouw mogen roken op de aangegeven plek en alleen na toestemming van ouders.

Diefstal en verlies

We adviseren de leerlingen om waardevolle spullen thuis te laten. De school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van deze voorwerpen. Als leerlingen toch geld of dure spullen meenemen, moeten ze zelf zorgen dat ze goed en veilig worden opgeborgen.

Bedrijfskleding en schoenen

Vanwege veiligheidsvoorschriften zijn leerlingen verplicht om tijdens sommige praktijkvakken of stages, beschermende kleding, bedrijfskleding of werkschoenen te dragen.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons moeten tijdens lestijd zijn uitgeschakeld en opgeborgen in de kluisjes. De school draagt geen verantwoordelijkheid bij schade aan mobiele telefoons en geluidsapparatuur, zoals iPods.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)