Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leraren

 • De leraren/mentoren zijn als eersten verantwoordelijk voor de lessen (het onderwijs) en het welzijn van de leerlingen in hun groep.
De leraren/mentoren hebben allemaal een pabo-opleiding. Elf leraren hebben daarnaast een akte Speciaal Onderwijs. Verder krijgen alle leraren de mogelijkheid een Master te volgen. Op dit moment zijn drie leraren afgestudeerd en vijf in opleiding. De opleiding is praktijkgericht en kent tegelijkertijd een stevige theoretische onderbouwing.

Combifunctionaris bewegingsonderwijs

Deze functionaris coördineert en ondersteunt naschoolse activiteiten bij (sport)verenigingen in de regio.

De intern begeleider

De intern begeleiders (IB-ers) ondersteunen de leraren bij de cyclus rondom opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht werken houdt in dat we doelen stellen, ons handelen daarop afstemmen, de opbrengsten systematisch meten, deze gegevens analyseren en het proces zo nodig bijsturen. De intern begeleiders houden zich verder bezig met het begeleiden en verbeteren van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Tot het takenpakket behoren ook het monitoren van het leerlingvolgsysteem, het didactisch toetsen van leerlingen, het coachen van leraren en assistenten en onderzoek naar verbetering en vervanging van methodieken.

ICT-er

De ICT coördinator is ook leraar. Zij is aanspreekpersoon voor alles wat met computers te maken heeft. Zij ondersteunt leraren bij het maken van keuzes met betrekking tot de juiste leerstofgerichte software en schoolt hen in het gebruik ervan. De ICT coördinator wordt ook betrokken bij diverse projecten. Samen met de systeembeheerder van De Onderwijsspecialisten vormen zij een hecht team.

Leerlijncoördinator

De leerlijncoördinator is verantwoordelijk voor een doorgaande onderwijskundige lijn binnen de school. Ze ondersteunt de leraren om de onderwijsinhouden te koppelen aan de doelen uit de leerlijnen. Zij is ook werkzaam binnen de Regio Oost-Achterhoek.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

De vakleerkrachten bewegingsonderwijs verzorgen alle gymnastieklessen op school.

team

:

Help (nieuw venster)