Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Uitgangspunten

 • De begrippen PLEZIER, PASSIE EN PRESTATIE staan centraal binnen onze onderwijsvisie. Wij gaan op zoek naar de talenten van de leerlingen.

De Ziep

De Ziep is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren van 12 tot 20 jaar. De jongeren hebben een verstandelijke of meervoudige beperking en zijn aangewezen op speciale begeleiding en speciale leermethoden.

Onze leerlingen hebben een IQ van maximaal 70. Ze hebben verschillende ontwikkelingsproblemen; de aard en oorzaak van deze problemen zijn divers. De meeste leerlingen hebben een algehele ontwikkelingsachterstand, soms aangevuld met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Aandachtstekort- en hyperactiviteitstoornis (ADHD) en/of sociaal-emotionele problematiek. Ze hebben gemeenschappelijk dat zij zijn aangewezen op speciale begeleiding en methoden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het merendeel van onze leerlingen heeft een IQ van ongeveer 55 of lager. Bij leerlingen met een IQ van 55 tot 70 is individueel bepaald dat zij onze vorm van onderwijs kunnen krijgen. Ze hebben allen talenten en mogelijkheden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Veel leerlingen zijn afkomstig van de afdeling speciaal onderwijs (4 tot 12 jaar) van de Christoffelschool. Maar ook komen er jongeren van omliggende reguliere scholen en speciale scholen (Lichtenbeek, Mariëndael Arnhem) naar De Ziep. Leerlingen die toegelaten worden, krijgen de mogelijkheid om voor de zomervakantie te komen kijken in de nieuwe groep. Ouders worden verder geïnformeerd over procedures, regels en afspraken.

Visie

Wij streven ernaar ons onderwijsaanbod af te stemmen op de wensen en behoeften van onze leerlingen. Wij geven betekenisvol onderwijs en begeleiden onze leerlingen naar een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. Een samenleving waarin wonen, dagbesteding/werk, burgerschap  en vrijetijdsbesteding een belangrijke plaats innemen. Het onderwijs zal voor de leerlingen moeten leiden naar een zinvolle invulling van de toekomst, een betekenisvol leven na school.
Hierbij zijn drie begrippen belangrijk:
 
Plezier, passie en prestatie
Drie begrippen staan centraal binnen ons onderwijs: plezier, passie en prestatie. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze leerlingen een reëel en waardig zelfbeeld ontwikkelen.
 
Plezier
Wat doe je graag? Wat doe je het liefst? Met plezier gaat het leren gemakkelijker.
 
Passie
De passie van de individuele leerling staat centraal. Wat zijn je interesses, je dromen? Passie motiveert en is de persoonlijke kracht van onze jongeren.
 
Prestatie
Wat kan je? Wat heb je nodig? Waar ben je trots op? Wat zijn je talenten? Een mooie prestatie is een belangrijke factor voor succes. Voor leerlingen en medewerkers geldt dat passie en plezier in werken voorwaarden zijn voor fantastische prestaties.

Algemene grondslag

Onze school is een algemeen bijzondere school. We gaan uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Leerlingen, ouders en medewerkers met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen gaan bij ons op school met respect met elkaar om.

Schoolklimaat

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. De Ziep gaat uit van de talenten van de leerling. We benaderen onze leerlingen vanuit een positieve houding en investeren in persoonlijk contact. De leerling staat op onze school centraal. Respect staat hoog in het vaandel: we laten de ander in zijn waarde. De school is voor leerlingen een plek waar ze kunnen leren en zich verder kunnen ontwikkelen. Er is ruimte om jezelf te zijn.

Arbeidstoeleiding

Op het voortgezet speciaal onderwijs is arbeidstoeleiding een centraal thema. Arbeidstoeleiding is het begeleiden van leerlingen naar een passende arbeidsplaats. Met een arbeidsplaats bedoelen we, naast werk, alle vormen van arbeidsmatige activiteiten binnen dagcentra. Het doel is leerlingen toe te rusten met die competenties die nodig zijn voor een optimale plek in de maatschappij. Dit vraagt om nauwe samenwerking met alle betrokkenen rondom de leerling. Samen met de leerling, ouders en betrokkenen leggen we afspraken vast in het transitieplan. 

De School

:

Help (nieuw venster)