Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

In cijfers

Uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:
Leerroute 1                   dagbesteding
Leerroute 2                   dagbesteding
Leerroute 3                   dagbesteding
Leerroute hoog 3 en 4    arbeid
Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school, bijvoorbeeld de praktijkschool,  tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die passend is.

Onderwijsprogramma

Ons onderwijs is afgestemd op twee uitstroomprofielen: dagbesteding en arbeid. We bieden de volgende vakken aan: Nederlandse taal en communicatie, rekenen, mens, natuur en techniek (MNT), mens en maatschappij, culturele oriëntatie en creatieve expressie, Engels (profiel arbeid), bewegen en sport en voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Het onderwijsprogramma bestaat uit drie fases: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In de onderbouw is het onderwijs groepsgericht. De leerlingen kunnen op deze manier wennen en worden in een rustig tempo voorbereid op de wisselingen in de roosters in de midden- en bovenbouw.

Uitstroomprofiel dagbesteding                                                                 

Leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding stromen uit naar een vorm van dagbesteding.
Dit uitstroomprofiel kent drie leerroutes en is voorzien van een breed onderwijsaanbod:
Leerroute 1:belevingsgerichte dagbesteding
Leerroute 2:taakgerichte of activerende dagbesteding
Leerroute 3:arbeidsmatige dagbesteding

Uitstroomprofiel arbeid    

Deze leerlingen bereiden we voor op hun (toekomstige) rol als werknemer in arbeidsorganisaties in een reguliere setting.
Leerroute 4:regulier bedrijf zonder certificaten, regulier bedrijf met landelijke erkende certificaten en/of branchegerichte cursussen.
 
Hieronder worden de fasen beschreven die leerlingen met een uitstroomprofiel naar arbeid of dagbesteding doorlopen.
 
Fase 1:Onderbouw
Vanaf de onderbouw zitten leerlingen met hetzelfde uitstroomprofiel zo veel mogelijk bij elkaar in een groep. Het onderwijs heeft een brede vormingsbasis en sluit aan op waar de leerling op de vorige school gebleven is. Het aanbod bestaat uit theoretische vakken en praktijkvakken. De leerling leert door te doen, waarbij motivatie belangrijk is. De leerling wordt zich steeds meer bewust van wat hij kan en leuk vindt. We creëren in de onderbouw mogelijkheden om te wisselen of schakelen tussen de twee uitstroomprofielen. In de onderbouw ligt de nadruk op basisvakken als Nederlands, Engels, wiskunde en sociale vaardigheden. Daarnaast bieden we praktijkvakken zoals houtbewerking, koken, tuin en ICT.
 
Fase 2:Middenbouw
In de middenbouw worden de stages steeds belangrijker. Steeds meer lijkt de leeromgeving op een realistische werkomgeving. Leerlingen lopen bijvoorbeeld een stage binnen de school. Omdat leerlingen meer op stage zijn, neemt het aantal theorie- en praktijkvakken af. De middenbouwfase is oriënterend: de leerling krijgt zicht op wat bij hem past. In deze fase nemen we ook de eerste beroepsinteressetest af. Leerlingen kiezen bovendien uit een van de vijf praktijkroutes die we op onze school aanbieden: groen, hout, metaal, consumptief of verzorging.
 
Fase 3:Bovenbouw
De leerling loopt in deze fase twee of meer dagen per week stage en kom op vaste dagen naar school om onderwijs te volgen. Op school ligt de nadruk op het ontwikkelen van algemene competenties om te functioneren in een dagactiviteitencentrum of op de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn als werknemer in het bedrijfsleven. De werkervaringen en resultaten worden vastgelegd. In de bovenbouw bekijken we daarnaast of de leerling de juiste richting heeft gekozen. De ondersteuningsbehoefte en de uitstroomrichting worden goed in beeld gebracht. Samen met de mentor coördineert de stagebegeleider het uitstroomtraject.                                          

Uitstroomgegevens

In de onderstaande tabel ziet u onze uitstroomgegevens van de laatste twee schooljaren.
 
Schema: Uitstroombestemming 2014-2015
Aantal
IQ range
Bestemming
3  lln
9.5 %
55 – 69
Arbeid à  3 leerlingen
 
4 lln
12.5 %
55 - 69
Arbeidsmatige dagbesteding
 
23 lln
72%
1 lln anders
3 %
 
<55
23 lln arbeidsmatige dagbesteding
 
1 lln (18 jaar)
 
1 lln
3 %
 
 
Verhuizing à 1 leerling 13 jaar
 
32 lln
 
 
 
Van de 32 uitgestroomde leerlingen:
·         23 leerlingen zich ontwikkeld binnen de leerroute waar zij geplaatst waren
·         1 leerling (18 jaar) anders  
·         3 leerlingen met en TIQ tussen 55-69 zijn uitgestroomd naar een reguliere baan
·         4 leerlingen met IQ 55-59 uitgestroomd naar dagbesteding
·         1 leerling (13 jaar) is verhuisd
 
 
Schema: Uitstroombestemming 2015-2016
Aantal
Procent
IQ range
Bestemming
7 lln
21 %
55-69
Arbeid
1 lln
 3 %
55-69
Arbeidsmatige dagbesteding
1 lln
 3 %
55-69
Praktijkschool
19 lln
61 %
35-54
Arbeidsmatige dagbesteding
1 lln
 3 %
35-54
Arbeid
1 lln
 3 %
35-54
Zit zonder dagbesteding thuis
3 lln
 6 %
 
Verhuizing
 
33 lln
 
 
 
 
 
Een groot aantal leerlingen is afgelopen schooljaar zeer succesvol uitgestroomd naar regulier werk. MT had in 2013-2014 voor arbeid de norm gesteld op 10 %. Het ambitieniveau in 2015-2016 is 15%, school heeft in het schooljaar 2015-2016 een uitstroom naar arbeid van  24% gerealiseerd. Door meer en beter in te zoomen op leerkracht vaardigheden, werknemersvaardigheden, vinden van passende stage adressen, goede samenwerking en communicatie met ouders, onderwijsprogramma’s, KPC-certificaten, sollicitatietraining, samenwerking met praktijkscholen en MBO en het aanstellen van een jobcoach hebben we acht leerlingen succesvol kunnen laten uitstromen naar een reguliere baan.
Op basis van bovenstaande gegevens komt de school tot de conclusie dat de uitstroom van leerlingen voldaan heeft aan de verwachting. De directie van De Ziep is van mening dat alle leerlingen, gezien de problematieken, op het maximaal haalbare niveau en de meest passende plek zijn uitgestroomd.

De School

:

Help (nieuw venster)