Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Medezeggenschap

 • De Wet medezeggenschap scholen(WMS)bepaalt dat de medezeggenschapsraad(mr)instemmings-en adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(gmr)heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau.
De medezeggenschapsraad fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. In de mr zitten vertegenwoordigers van het personeel  en ouders van onze leerlingen.

De mr wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de school. Er zijn ook zaken waar de directie de instemming of het advies van de mr voor nodig heeft.

Daarnaast heeft de mr initiatiefrecht. Dit betekent dat de mr aan de directie voorstellen kan doen over aangelegenheden die de school aangaan, of zijn standpunten kenbaar kan maken.

Reglement

Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure met betrekking tot de verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd.

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)